Help Center  > คูปอง

คูปอง

   อายุการใช้งานคูปองขึ้นอยู่กับเงื่อนไงของบริการนั้นๆ ซึ่งจะมีอายุการใช้งานที่ต่างกันออกไป แต่โดยส่วนใหญ่อายุการใช้งานคูปองจะมีอายุ 60 วันเริ่มนับจากวันที่ซื้อ อย่างไรก็ตามท่านควรตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของบริการ ก่อนการซื้อ

เพิ่มจำนวนคนสำหรับการจอง:
   การเพิ่มจำนวนคนสำหรับการจองยังไม่สามารถทำได้ หากต้องการเพิ่มคนในการจอง ทำทำกดทำรายการจองใหม่อีกครั้ง 

เพิ่มจำนวนคูปอง:
   การเพิ่มจำนวนคูปองสามารถกดเพิ่ม หรือลดจำนวนคูปองของบริการที่ท่านต้องการซื้อได้ ณ ขั้นตอนการชำระเงิน แต่การเพิ่ม หรือลดจำนวนคูปองสามารถทำได้บนแอพพริแคชั่นโกวาบิเท่านั้น